close

To add Social Publish
to your Home-Screen

Tap [ICON] an then
"Add to Home Screen"

صفحه اصلی

نماینـــــــــــــــــــدگی های تهران صنعت

محصولات اين واحد تولیدی در كليه فروشگاه های معتبر و توزيع كننده لوازم و قطعات زیر شاسی و فنر خودرو در سرتا سر كشور موجود می باشد.
تهران صنعت به عنوان يكی از توليد كنندگان برجسته قطعات زير شاسی خودرو جهت توزيع و فروش محصولات خود از مراكز كليه استانهای كشور و همچنين كشورهای همجوار نماينده فعال و انحصاری می پذيرد.
تهران صنعت جهت بازار يابی و توزيع محصولات و توليدات با كيفيت مطلوب و مورد توجه كارشناسان صنعتي از صادر كنندگان معتبر دعوت به همكاری می نمايد.